Bedrijfsfysiotherapie

De bedrijfsfysiotherapeut zet zijn specialistische kennis in om een gezonde werkomgeving te creëren en het ziekteverzuim te verminderen in een bedrijf of instelling of binnen een branche. De bedrijfsfysiotherapeut is daarbij gefocust op preventie van aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. Zij doet dit door de organisatie van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder de werkzaamheden plaatsvinden te beoordelen en werkfuncties en werkplekken te analyseren. Haar advies leidt tot een optimalisering van het werkproces, een aanpassing van de inrichting en een structurele verbetering van de werkomgeving.

Bij bestaande gezondheidsproblemen van medewerkers begeleidt de bedrijfsfysiotherapeut in afstemming met werkgever en medewerker zowel de organisatie als het individu bij verbeteringen, herstel en re-integratie  Zij geeft indien nodig strategisch advies over de fysieke belasting in de breedte van de organisatie.

De werkkringen, waarin de bedrijfsfysiotherapeut zich begeeft zijn:

Belasting tijdens het werk

Gezondheidsklachten, ziekten en aandoeningen ontstaan o.a. door lichamelijke en mentale belasting tijdens het werk.  Bij navraag onder de werknemers worden psychische klachten in 29% van de gevallen met werk in verband gebracht. Bij lichamelijke klachten aan rug, nek, armen en handen is dat voor ruim 1/3 het geval. Gehoorproblemen en klachten aan been en voeten worden in ruim 20% van de gevallen aan het werk geweten.

Werkdruk en werkstress

In de arbobalans 2007/2008 wordt gesteld dat de gezondheid van de Nederlandse beroepsbevolking de afgelopen decennia is verbeterd, mede doordat veel risicovol werk is verdwenen. Toch is het percentage van werkgerelateerde klachten hoog en is vooral langerdurend verzuim vaak werkgerelateerd. De psychische risico’s springen er dan uit. Onder psychische risico’s vallen werkdruk, gebrek aan autonomie, cognitieve belasing en verstoring van balans tussen werk en prive. Tot sociale risico’s worden gerekend: emotionele belasting, ongewenst gedrag op de werkvloer en conflicten op het werk. 36 procent van de werknemers geeft aan dat werkdruk en werkstress redenen waren voor verzuim. Vooral als de eigen regelmogelijkheden daarbij gering zijn, nemen de klachten toe. Horeca, zorg en onderwijs zijn sectoren die hier hoog scorren. In 10% van de gevallen ontstaat arbeidsverzuim door problemen met leidinggevende of collega’s. Overwerk en telewerken stijgen gestaag. Naarmate er meer overuren gemaakt worden, wordt de werkdruk als hoger ervaren en zijn er meer problemen met de balans tussen werk en prive.

Lichamelijke belasting en omgevingsrisico’s

Ook lichamelijke belasting en omgevingsrisico’s zijn relevant. Met omgevingsrisico’s wordt bedoelt gevaarlijk werk, lawaai, gevaarlijke stoffen en niet-ioniserende straling. In 20% van de verzuimgevallen wordt als oorzaak aangegeven zwaar lichamelijk werk zoals tillen, duwen, trekken en sjouwen of het gebruik van apparatuur waarbij veel kracht nodig is. Bovendien werkt een op de tien werknemers regelmatig in een ongemakkelijke werkhouding.

In 12% van de gevallen bij arbeidsverzuim verricht diegene langdurig dezelfde handelingen of werkt lang achter de computer. In 2007 werkte de gemiddelde Nederlander 3,7 uur per dag achter het beeldscherm, met aan de top ICT’ers met 7 uur per dag. Uit onderzoek blijkt dat 4 uur beeldschermwerk geldt als kritische grens voor verhoogd risico op klachten aan de arm, nek en/of schouders (KANS, voorheen RSI)

Bron: NVBF, Beroepscompetentieprofiel, december 2009

Voor de volgende bedrijfsfysiotherapeutische diensten kunt u bij Ergofocus terecht

WordPress theme: Kippis 1.15